top of page

REGULAMINY STOWARZYSZENIA PN.

KIELECKI UNIWERSYTET TRZECIEGO WIEKU  "PONAD CZASEM"

​Podstawa prawna:

Statut Stowarzyszenia pn. Kielecki Uniwersytet Trzeciego Wieku "Ponad Czasem" [dalej: Stowarzyszenie]

Regulamin Zarządu.

Zarząd kieruje całokształtem działalności Stowarzyszenia zgodnie z uchwałami Walnego Zebrania, reprezentuje go na zewnątrz i ponosi odpowiedzialność za swoją pracę przed Walnym Zebraniem.

Regulamin obrad Walnego Zebrania Członków.

Walne Zebranie Członków jest najwyższą władzą Stowarzyszenia. Zwyczajne Walne Zebranie zwoływane jest przez Zarząd raz w roku, jako sprawozdawcze i raz na 4 lata jako sprawozdawczo – wyborcze. Nadzwyczajne Walne Zebranie zwoływane jest zgodnie z § 28 Statutu. W Walnym Zebraniu udział biorą:

  1. z głosem stanowiącym - członkowie zwyczajni Stowarzyszenia,

  2. z głosem doradczym: członkowie wspierający, honorowi oraz osoby zaproszone.

Regulamin Członka Zwyczajnego Stowarzyszenia

Członkiem zwyczajnym Stowarzyszenia może być każdy obywatel Rzeczypospolitej Polskiej, który uznaje cele statutowe Stowarzyszenia i wyraża gotowość aktywnego działania na rzecz ich realizacji oraz posiadający pełną zdolność do czynności prawnych  i nie pozbawiony jest praw publicznych. Przy przyjmowaniu członków do Stowarzyszenia stosuje się zasadę „otwartych drzwi” tzn., że członkiem Stowarzyszenia może zostać osoba, która złoży pisemną deklarację według wzoru ustalonego przez Zarząd oraz będzie opłacać roczną składkę. 

Regulamin Starostów grup zainteresowań

Starostowie poszczególnych grup zainteresowań wybierani są spośród członków zwyczajnych uczestniczących w wykładach, warsztatach i sekcjach.  Starosta jest przedstawicielem słuchaczy danej grupy wobec wykładowców i Zarządu uniwersytetu.

bottom of page