top of page

Szanowni Państwo,

zachęcam do zgłaszania kandydatów do Nagrody „Świętokrzyski Anioł Dobroci”:

 

Zarząd Województwa Świętokrzyskiego ustanowił Nagrodę „Świętokrzyski Anioł Dobroci” będącą wyrazem szacunku i uznania za ogrom pracy, trudu i zaangażowania pracowników instytucji oraz organizacji działających w obszarze pomocy i integracji społecznej.

Szczególnie dziś, w obliczu dynamicznych wydarzeń, powstałych nowych zagrożeń, zmian, problemów, braku poczucia bezpieczeństwa, jako państwo, jako społeczności lokalne i – zwyczajnie – jako ludzie zdajemy niełatwy egzamin z prawdziwego człowieczeństwa.  Niesienie bezinteresownej pomocy i wsparcia tym, którzy jej potrzebują stanowi najlepszą naukę drugiego człowieka, naukę człowieczeństwa. Wsparcie często całkowicie nieznanym powinna być nakazem moralnym, będącym wyznacznikiem wielkości serc, a służenie bliźniemu wartością nadającą życiu głębszy sens i poczucie spełnienia.

Ideą Nagrody jest z jednej strony skupienie uwagi na pracy wykonywanej przez ludzi w różnych instytucjach pomocy i integracji społecznej, organizacjach pozarządowych niosących pomoc w najtrudniejszych chwilach życia, z drugiej zaś promocja tych osób i inicjatyw.

Nagroda ma na celu uhonorowanie, wyróżnienie oraz promocję instytucji pomocy społecznej, organizacji pozarządowych, a także osób fizycznych szczególnie silnie zaangażowanych w działalność pomocową na rzecz rodzin i osób znajdujących w trudnej sytuacji życiowej. Do Nagrody zgłaszać można wszelkie inicjatywy, projekty, wydarzenia, działania, których celem jest krzewienie idei bezinteresownej pomocy na rzecz drugiego człowieka w kategoriach:

- indywidualnej – przeznaczonej dla osób, które ze szczególnym zaangażowaniem i poświęceniem niosą pomoc osobom i rodzinom w trudnej sytuacji życiowej,
- zespołowej – przeznaczonej dla jednostek organizacyjnych pomocy i integracji społecznej, stowarzyszeń i organizacji pozarządowych prowadzących działalność pomocową i wspierającą, realizujących innowacyjne działania.

Wypełnione Formularze zgłoszeniowe należy: przesłać w zamkniętej kopercie z dopiskiem – „Świętokrzyski Anioł Dobroci” do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego na adres: Al. IX Wieków Kielc 3, 25-516 Kielce lub zeskanowaną wersję Formularza złożyć na elektroniczną skrzynkę podawczą ePUAP Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego w Kielcach (/3h680wewfh/skrytka).


Termin nadsyłania zgłoszeń upływa z dniem 12 lipca 2024 r.


Formularz zgłoszeniowy oraz Regulamin Nagrody zostały zamieszczone na stronie internetowej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego – https://www.swietokrzyskie.pro/category/urzad-marszalkowski/departamenty/regionalny-osrodek-polityki-spolecznej/swietokrzyski-aniol-dobroci-regionalny-osrodek-polityki-spolecznej/


W przypadku pytań proszę o kontakt z pracownikami Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej pod numerem telefonu: 41 395 13 88.

Z wyrazami szacunku,

Karol Rębosz
Inspektor

Urząd Miasta Kielce
Wydział Przedsiębiorczości i Komunikacji Społecznej
Biuro ds. Partycypacji Społecznej

Kielce, ul. Strycharska 6, pok. 6
25-659 Kielce
tel. 41 36 76 405
e-mail: karol.rebosz@um.kielce.pl
www.kielce.eu | www.facebook.com/kielce.oficjalna

bottom of page