top of page

W dniu 14.05.2024 w II terminie odbyło się Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia na Politechnice Świętokrzyskiej.

Na wstępie wybrano Przewodniczącego zebrania, Sekretarza zebrania oraz członków Komisji Skrutacyjnej.

Porządek obrad został przyjęty w głosowaniu jawnym przez członków Stowarzyszenia.

Zostało przedstawione sprawozdanie finansowe za rok 2023, sprawozdanie merytoryczne oraz sprawozdanie Komisji Rewizyjnej.

Na wniosek Zarządu zysk za rok 2023 przeznacza się na cele statutowe Stowarzyszenia. 

Na wniosek Komisji Rewizyjnej Zarząd jednogłośnie otrzymał absolutorium.

FOTO: Jerzy Iwaniec

bottom of page