WAŻNE INFORMACJE DLA SENIORÓW

Szanowni Państwo,

 

Rzecznik Praw Pacjenta ogłosił rok 2020 Rokiem Seniora. Już na początku roku spotkaliśmy się z wieloma organizacjami pozarządowymi skupiającymi seniorów. Rozpoczęliśmy współpracę z Uniwersytetami III Wieku, stowarzyszeniami, organizacjami działającymi dla i z seniorami. W Radzie Organizacji Pacjentów (ROP) utworzony został Zespół ds. seniorów. Jednak epidemia COVIT-19 spowodowała, że nie mogliśmy podjąć zaplanowanych działań i spotykać się z Państwem osobiście.

 Dlatego też przenosimy nasze działania online, do mediów społecznościowych i na stronę internetową Rzecznika Praw Pacjenta gdzie, utworzona została specjalna zakładka poświęcona seniorom. Przygotowujemy dla Was, drodzy Seniorzy ciekawe informacje dotyczące praw pacjenta, ochrony zdrowia ale również przydatne porady i wskazówki. Sukcesywnie będziemy uzupełniać informacje dla Państwa, tak aby były nie tylko ciekawe i atrakcyjne ale też przydatne. Link do zakładki:

https://www.gov.pl/web/rpp/rzecznik-praw-pacjenta-rzecznikiem-polskich-seniorow

 

Zapraszamy do współpracy. Odwiedzajcie naszą stronę regularnie. Zajrzyjcie na naszego Facebooka, Twittera i Instagrama. Czekamy na wasze komentarze. Swoje sugestie przesyłajcie do nas na adres: edukacja@rpp.gov.pl

 

Mamy również do Was prośbę o powielanie i udostępnianie przesyłanych informacji. A my ze swojej strony zapewniamy, że zawsze możecie liczyć na naszą pomoc, wsparcie i rzetelna informację.

Departament Dialogu Społecznego i Komunikacji

Biuro Rzecznika Praw Pacjenta

ul. Młynarska 46; 01-171 Warszawa

tel. 784 688 403

 

www.gov.pl/rpp

WARTO WIEDZIEĆ !

 

Minister Zdrowia powołał Zespół ds. Zdrowotnej Polityki Senioralnej


 

W poniedziałek, 13 stycznia 2020 Minister Zdrowia wydał zarządzenie ws. powołania Zespołu do spraw Zdrowotnej Polityki Senioralnej. (Dziennik Urzędowy Ministra Zdrowia poz.2)

 

Zespół ds. Zdrowotnej Polityki Senioralnej zajmie się nie tylko opiniowaniem tej polityki, ale także opracowaniem strategii, koordynacją usług zdrowotnych i pomocy społecznej dla osób starszych i ich opiekunów.

Zespół jest organem opiniodawczo-doradczym ministra.

W skład Zespołu wchodzi przewodniczący (minister zdrowia lub jego zastępca), sekretarz (przedstawiciel Departamentu Zdrowia Publicznego i Rodziny MZ) oraz przedstawiciele departamentów resortu zdrowia, Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji, Narodowego Funduszu Zdrowia, Narodowego Instytutu Geriatrii, Reumatologii i Rehabilitacji, Instytutu Psychiatrii i Neurologii oraz konsultant krajowy w dziedzinie chorób wewnętrznych, medycyny rodzinnej, geriatrii, neurologii, pielęgniarstwa opieki długoterminowej, pielęgniarstwa geriatrycznego, pielęgniarstwa, pielęgniarstwa rodzinnego, rehabilitacji medycznej.

Dodatkowo członkami zespołu są przedstawiciele Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej oraz Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej, pięciu przedstawicieli wyższych uczelni medycznych, pięciu przedstawicieli szpitali, dla których podmiotem założycielskim jest marszałek województwa, uczelnia medyczna lub instytut naukowy, jak również pięciu przedstawicieli organizacji pozarządowych albo związków lub porozumień organizacji pozarządowych działających na rzecz osób starszych.

Do zadań Zespołu należy:

1) przygotowywanie opinii, rekomendacji lub zaleceń w sprawach z zakresu zdrowotnej polityki senioralnej, w szczególności w zakresie priorytetowych kierunków realizacji zdrowotnej polityki senioralnej;

2) zgłaszanie i opiniowanie propozycji strategii, programów, planów i działań z zakresu opieki zdrowotnej dedykowanych osobom starszym, w tym z zakresu zdrowia publicznego i świadczeń opieki zdrowotnej;

3) przedstawianie i opiniowanie propozycji działań w zakresie koordynacji usług zdrowotnych i pomocy społecznej kierowanych do osób starszych i ich opiekunów, w tym działań wdrożeniowych i monitoringowych, deinstytucjonalizacji usług;

4) wspieranie innych zadań wskazanych przez Ministra Zdrowia lub członka Kierownictwa Ministerstwa Zdrowia lub Przewodniczącego Zespołu.

 

Obsługę organizacyjno-techniczną Zespołu zapewnia Departament Zdrowia Publicznego i Rodziny w Ministerstwie Zdrowia.

Copyright © 2016

Kielecki Uniwersytet Trzeciego Wieku

 "Ponad Czasem"

Nr konta bankowego podstawowego:

11 2030 0045 1110 0000 0286 2280

Nr konta bankowego pomocniczego:

75 1600 1462 1020 6072 0000 0002

  • w-facebook