top of page

W dniu 25 maja 2018 r.  

odbyło się Walne Zebranie Członków  Stowarzyszenia  p. n. 

Kielecki  Uniwersytet Trzeciego Wieku „Ponad Czasem”

   Zasadniczym tematem Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia było :

  • zatwierdzenie sprawozdania finansowego za 2017 r.,

  • udzielenie absolutorium Zarządowi Stowarzyszenia oraz

  • wybranie pełnomocnika do reprezentowania Stowarzyszenia. 

    Zebranie sprawnie przeprowadziła kol. Elżbieta Lasota wybrana jednogłośnie na Przewodniczącą Zebrania.

Po przeprowadzonej dyskusji w/w wnioski zostały poddane pod głosowanie.

Wnioski te zostały przegłosowane i w postaci Uchwał zostały przyjęte  większością głosów.  

   Na pełnomocnika do reprezentowania Stowarzyszenia została wybrana  kol. Irena Danieluk.  

Po stwierdzeniu, że wszystkie punkty porządku obrad zostały wyczerpane  Przewodnicząca podziękowała zebranym za udział w zebraniu i zamknęła  obrady.

   Informację z zebrania przekazał Sekretarz Zebrania

                                                                                                         Jerzy Iwaniec

bottom of page