WARTO WZIĄĆ UDZIAŁ 

Wystąpienie RPO obejmujące problematykę  edukacji dla osób starszych w Polsce

 

Dzień dobry Wszystkim,

 

wczoraj w godz. popołudniowych otrzymałam z Biura RPO wiadomość, że Rzecznik Praw Obywatelskich Adam Bodnar wystosował  25 lutego br. wystąpienie generalne do Premiera Mateusza Morawieckiego w sprawie edukacji osób starszych i zaangażowania polskiego rządu w prace nad nową Konwencją o prawach osób starszych.

 

Warto zapoznać się z tym dokumentem, który nawiązuje do sytuacji zw. z pandemia COVID -19 i do trudności z jakimi muszą się mierzyć osoby starsze oraz wskazuje na potrzeby reagowania w nowej rzeczywistości, aby lepiej radzić sobie z podobnymi wyzwaniami w przyszłości. Podkreśla również znaczenie debaty społeczności międzynarodowej na temat praw człowieka  w odniesieniu do osób starszych ( konwencja o prawach osób starszych - Grupy Roboczej ONZ ds. Starzenia się)

 

 Wystąpienie RPO  całościowo obejmuje problematykę  edukacji dla osób starszych w Polsce, analizę przepisów w  dokumentach krajowych i międzynarodowych oraz omówienie  polityk rządowych, pod kątem zapewnienia osobom starszym prawa do edukacji i prawa do jej praktycznego wykorzystania, na zasadzie równości z młodszymi pokoleniami.Doceniając dotychczasowe zaangażowanie rządu RPO dostrzega, że istniejące strategie nie budują systemowego podejścia do edukacji w starszych wieku i wymagają dalszego rozwijania.

 

Również RPO podkreśla, że aktywność edukacyjna osób starszych jest słabo zbadana, zwłaszcza w najstarszych grupach wiekowych, a dostępne dane zatrzymują się na osobach w wieku 65 lat i nie można oceniać je miernikami odnoszącymi się do edukacji przez całe życie.

 

W wystąpieniu RPO wskazuje luki w prawie oraz braki w praktycznej realizacji polityki senioralnej na poziomie krajowym w zakresie edukacji, które skłaniają do postawienia kolejnych wniosków i postulatów odnoszących się do działań rządu na rzecz osób starszych.

 

RPO zwraca sie z apelem do Pana Premiera o wypracowanie spójnego modelu współpracy pomiędzy resortami, a zwłaszcza Ministerstwem Rozwoju, Pracy i Technologii, w w kompetencjach którego znajduje sie koordynacja działań na rzecz zrównoważonego rozwoju, Ministerstwem Edukacji i Nauki, ktore koordynuje  działania na rzecz uczenia sie przez całe życie oraz Ministerstwem Rodziny i Polityki Społecznej.

 

RPO kończy swe wystąpienie, podkreślając " Biorąc pod uwagę demograficzne starzenie się społeczeństwa, a także szybko zmieniające się warunki  otoczenia wydaje się, ze znaczenie kontynuacji lub wznawiania nauki w starszym wieku będzie rosnąć "

 

Tekst wystąpienia RPO - Jak zapewnić prawo do edukacji w starszym wieku. RPO do premiera przed sesją grupy ONZ ds. starzenia się - dostępny jest na stronie:

 

https://www.rpo.gov.pl/pl/content/prawo-do-edukacji-w-starszym-wieku-rpo-do-premiera-oewga

 

 

TO TRZEBA KONIECZNIE PRZECZYTAĆ !

 

Pozdrawiam

Wiesława Borczyk

Copyright © 2016

Kielecki Uniwersytet Trzeciego Wieku

 "Ponad Czasem"

Nr konta bankowego podstawowego:

11 2030 0045 1110 0000 0286 2280

Nr konta bankowego pomocniczego:

75 1600 1462 1020 6072 0000 0002

  • w-facebook