top of page

MISJA

 

CELEM STOWARZYSZENIA JEST:

1. PROWADZENIE EDUKACJI W RÓŻNYCH DZIEDZINACH NAUK, A W SZCZEGÓLNOŚCI W ZAKRESIE MEDYCYNY, PROFILAKTYKI ZDROWIA, NAUK HUMANISTYCZNYCH, KULTURY I SZTUKI, NAUK SPOŁECZNYCH

I EKONOMICZNYCH, NAUK TECHNICZNYCH, A TAKŻE NAUK O ZIEMI I WSZECHŚWIECIE.

2. AKTYWIZACJA SPOŁECZNA OSÓB STARSZYCH POPRZEZ UCZESTNICTWO W RÓŻNYCH FORMACH ŻYCIA SPOŁECZNEGO, PROPAGOWANIE ZASAD KULTURALNEGO WSPÓŁŻYCIA SPOŁECZNEGO,

3. PROWADZENIE I POPIERANIE RÓŻNORODNYCH FORM AKTYWNOŚCI INTELEKTUALNEJ, PSYCHICZNEJ

I FIZYCZNEJ ADEKWATNIE DO WIEKU, STOPNIA SPRAWNOŚCI I ZAINTERESOWANIA CZŁONKÓW STOWARZYSZENIA,

4. PODEJMOWANIE DZIAŁAŃ ZMIERZAJĄCYCH DO UTRZYMANIA, NAWIĄZANIA I ZACIEŚNIANIA WIĘZI

I KONTAKTÓW OSOBISTYCH MIĘDZY MIESZKAŃCAMI REGIONU, A SZCZEGÓLNIE POMIĘDZY OSOBAMI STARSZYMI

I MŁODYM POKOLENIEM,

5. INSPIROWANIE WSZELKICH DZIAŁAŃ NA RZECZ ŚRODOWISKA LUDZI STARSZYCH, W TYM RÓWNIEŻ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH, BEZROBOTNYCH I CHORYCH,

6. UPOWSZECHNIANIE WIEDZY O MIEŚCIE KIELCE I WOJEWÓDZTWIE ŚWIĘTOKRZYSKIM, W SZCZEGÓLNOŚCI POPRZEZ PREZENTOWANIE DOROBKU KULTURALNO-SPOŁECZNEGO, WALORÓW TURYSTYCZNYCH ORAZ ORGANIZOWANIE SPOTKAŃ ZE ZNANYMI OSOBAMI ZASŁUŻONYMI DLA KIELC I WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO.

bottom of page