top of page

INAUGURACJA ROKU AKADEMICKIEGO

2021 / 2022

Inauguracja Roku Akademickiego 2021/2022 Kieleckiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku „Ponad Czasem”

Uroczysta Inauguracja Roku Akademickiego 2021/2022 Kieleckiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku „Ponad Czasem”

odbyła się 12 października 2021 r o godz. 11 w Wojewódzkim Domu Kultury.

Prezes Kieleckiego UTW „Ponad Czasem” P.Janina Łucak w imieniu Zarządu i studentów powitała zaproszonych gości

w osobach: Wiceprezydenta Miasta Kielce P. Marcina Chłodnickiego, doradcę Wojewody Świętokrzyskiego P.Marię Zubę delegowaną przez Wojewodę Świętokrzyskiego, dyrektora Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej P. Elżbietę Korus delegowaną przez Marszałka Województwa Świętokrzyskiego, radnego Miasta Kielce P.Arkadiusza Ślipikowskiego, dyrektora WDK P. Jacka Sabata, dyrektora ds. dydaktycznych Instytutu Pielęgniarstwa i Położnictwa Kolegium Medicum UJK dr n.med. Małgorzatę Kaczmarczyk, prof. UJK Małgorzatę Stawiak-Ososińską, przewodniczącą Świętokrzyskiej Rady Seniorów  oraz przedstawicieli mediów: radia Kielce, radia Em, „Echa Dnia” i TVP3Kielce.

Prezes Janina Łucak nawiązując do aktualnej sytuacji pandemicznej w kraju przeczytała swój wiersz obrazowo

pokazujący tę sytuację, z optymistycznym jego zakończeniem. Kolejno przedstawiła bogaty program zajęć na uniwersytecie działającym siódmy rok wskazując na zorganizowanie 28 grup zainteresowań od wykładów z: historii sztuki, podróży wirtualnych, promocji zdrowia, muzyki, prawa po aktywność fizyczną obejmującą gimnastykę na sali i w basenie, turystykę pieszą czy 4 rodzaje tańców a także zajęcia z obsługi komputera i nauki języka angielskiego na różnych poziomach. Podała również, że przed pandemią uniwersytet liczył blisko 600 osób, a obecnie 280, ale wciąż zapisują się nowe osoby. Na zakończenie mowy inauguracyjnej P. Prezes podziękowała członkom Zarządu uniwersytetu za społeczną pracę, a przedstawicielom władz i różnych instytucji za okazaną życzliwość, za co posypały się gromkie brawa.

Następnie głos zabrali goście: P.Marcin Chłodnicki. P.Maria Zuba, P.Elżbieta Korus i P.Arkadiusz Ślipikowski którzy,

wskazując na pozytywne walory działającego uniwersytetu, gratulowali i życzyli zdrowia i wytrwałości.     
        Kolejnym punktem uroczystości było odczytanie tekstu ślubowania przez nowo przyjętą studentkę Ewę, która otrzymała legitymację z rąk P.Prezes Janiny Łucak.

Po odśpiewaniu pieśni „Gaudeamus Igitur” oficjalnego otwarcia Roku Akademickiego 2021/2022

Kieleckiego UTW „Ponad Czasem” dokonała prof.UJK P. Małgorzata Stawiak-Ososińska.

Uroczystość zakończona została wykładem pt.„Życie w pandemii dawniej i dziś” wygłoszonym przez

dr n. med. Małgorzatę Kaczmarczyk, która w interesujący sposób omówiła przebieg i profilaktykę pandemii w poszczególnych okresach historycznych.
         Na zakończenie, P. Prezes dziękując za przybycie życzyła wszystkim dużo zdrowia, a studentom owocnej nauki i miłego spędzania czasu na uniwersytecie.

bottom of page